Personuppgiftanvarig för webshoppen HerHealth är:

HerCare Sweden AB 

Brovägen 1 

182 76 Stocksund

Org nummer:  559100-4501

Kundens rätt till integritet är av stor vikt och vi är medvetna om att när en kund väljer att förse oss personlig information lägger kunden sin tillit i vår förmåga att hantera kundintegritet på ett ansvarsfullt sätt. HerCare Sweden AB anser att denna information skall användas endast för att förbättra tjänsterna för kunden. Vi har skapat denna sekretesspolicy för att understryka att vi skyddar kundens personliga information.

Vad är GDPR?

Den 25:e maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Vad innebär det för dig?

I korthet innebär GDPR att du:

·      Har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig sådan information i Integritetspolicyn nedan.

·      Får möjlighet att, under vissa förutsättningar, begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen.

·      Får möjligheter att ta del av dina personuppgifter och att, under vissa förutsättningar, få dem rättade eller raderade.

Integritetspolicy

För HerCare SwedenAB är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen. 

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information om vem hos oss du kan prata med om du har frågor om personuppgiftsbehandling samt vart du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering. 

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt personnummer, namn, kundnummer eller ditt telefonnummer. När du ringer till oss via kundservice eller skickar e-post, blir de e-post som skapas personuppgifter om vi kan koppla till dig.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Att endast läsa personuppgifter är också en behandling, det gör vi t.ex. om du ringer in och vill ha hjälp.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Kunduppgifterna följer nedan.

HerHealth.se:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer/Mobiltelefonnummer
Dina köp

Vad används uppgifterna till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig, t.ex. att samla in uppgifter om dig för att kunna registrera dig som kund..

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahålla dina tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund samt för kreditupplysningsändamål.

Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna fakturera dig i de fall du önskar faktura på ditt köp samt vid obetalda avgifter för att kunna vidta inkassoåtgärder om detta behövs för att säkerställa att vår fordran blir betald. Vi behandlar också dina personuppgifter för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Vårt berättigade intresse för denna behandling är att säkerställa att vi erhåller betalning enligt avtalet med dig.

Direktmarknadsföring.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster samt våra samarbetspartners produkter och tjänster direkt till dig. När vi riktar direkt marknadsföring till dig, sker detta via följande kommunikationskanaler:

e-post
HerHealth.se

Efterlevnad av lagar.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial.

 

Hur samlar vi in uppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du blir kund hos oss.
Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss genom vår kundservice i olika ärenden som rör ditt köp. Uppgifterna samlas in antingen genom att du själv skriver i e-post, eller genom att våra medarbetare noterar de uppgifter som du muntligen givit oss.
Vi samlar in personuppgifter när du prenumererar på våra nyhetsbrev.
Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

 

Vi samlar webbläsarkakor och sessionkakor (cookies) för att samla information om aktiviteter. Detta innehåller statistik om ditt besök. Exempel på detta är klick, sidor, innehåll som tittas på. Det samlas även geografisk data, vilken webbläsare som används samt vilken enhetskategori som används för besökare. Detta för att kunna anpassa vårt innehåll och göra din upplevelse bättre. Vi använder som hjälp för detta en tredje part, i detta fall Google Analytics.

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när du använder våra produkter och tjänster behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Nedan beskriver vi några huvudregler för hur länge vi sparar personuppgifter.

Kunduppgifter sparar vi, om vi inte anger någonting annat, så länge som du är kund hos oss. När avtalet upphör raderar eller anonymiserar vi personuppgifterna i de system som används för att stödja avtalsförhållandet. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, t.ex. fakturasystemet, eftersom vi där behöver spara dem längre för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

 Till vem lämnas uppgifterna ut?

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra ditt köp och leverans Vi säljer inte dina personuppgifter vidare till andra.

 

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

 

Vi anlitar samarbetspartners för både distribution och fakturering, för att vi ska kunna tillhandahålla dig dina produkter och tjänster, hantera eventuella fel och returer samt för att fakturera dig.

 

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen talat om för dem att de ska göra. Vi ställer även krav på att leverantörens hantering av personuppgifter ska vara säker och korrekt.

Klagomål

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta info@herhealth.se